Малько Олександр Дмитрович

Доцент кафедри. Кандидат війскових наук, доцент

 

Профілі у наукових базах даних  

ORCID ID

Scopus – Індекс Гірша – 1.

Google Academy – Індекс Гірша – 4.

Укрпатент

Web of Science ResearcherID – AAF-8270-2021

Publons

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

 2019 – Національний університет цивільного захисту України, освітній ступінь  – «магістр», спеціальність 263 – «Цивільна безпека», освітня програма – «Охорона праці».

1985 – Диплом кандидата військових наук за спеціальністю «Тактика ракетних військ».

1991 – Атестат доцента кафедри тактики ракетних військ.

 

Навчальна робота

Викладаю навчальні дисципліни: «Культура безпеки» (спеціальність – 261 «Пожежна безпека» за освітньо-професійними програмами «Пожежна безпека» і «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи», 242 «Туризм» за освітньо-професійною програмою  «Туризм»), «Охорона праці» (спеціальність – 242 «Туризм» за освітньо-професійною програмою  «Туризм»), «Міжнародні стандарти з безпеки та гігієни праці», «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків  на виробництві», «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» (спеціальність – 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці»).

З 2011 р. по 2015 р. був  членом Науково-методичної ради вищих навчальних закладів Харківської області з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення.

Є членом Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоровʼя «МАКБЕЗ». Обраний дійсним членом (академіком академії). Реєстр. №48. Київ 31.05.2008 р.

2022 р. – приймав участь у організації олімпіади з освітнього компонента «Культура безпеки» у м. Черкаси. Підготував 20 курсантів для участі в олімпіаді, три із яких посіли призові місця.

 

Основні навчально-методичні публікації

 1. Культура безпеки. Навчальний посібник. Ч.1. Артемʼєв С.Р., Малько О.Д., Шароватова О.П. – Х.: НУЦЗ України, 2020. – 172 с.
 2. Малько О.Д., Шароватова О.П., Цимбал Б.М. Запровадження сучасних технологій навчання в процес викладання безпекознавчих дисциплін//Сучасні педагогічні технології в освіті Збірник науково-методичних праць. НТУ «ХПИ», 2018. – С.73-78.
 3. Методичні вказівки з виконання курсової роботи: «Внутрішній аудит системи управління охороною праці підприємства, установи чи організації» з навчальної дисципліни «Ризикоорієнтоване управління охороною праці» / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, А.І. Морозов, Ю.Д. Древаль – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 28 с.
 4. Методичні вказівки з виконання курсової роботи «Аналіз та обґрунтування пропозицій щодо зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій» з навчальної дисципліни «Моніторинг охорони праці та теорія професійних ризиків» / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, А.І. Морозов, Ю.Д. Древаль. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 28 с.
 5. Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Розробники: С.Р. Артем’єв, О.П. Шароватова, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, Ю.Д. Древаль, А.І. Морозов, Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 23 с.
 6. Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Розробники: С.Р. Артем’єв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, А.І. Морозов. Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 19 с.
 7. Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, О.Д. Малько, А.І. Морозов, Б.М. Цимбал, Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 32 с.
 8. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, О.Д. Малько, А.І. Морозов, Б.М. Цимбал, Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 30 с.

 

Наукова робота

Патенти:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60214. База даних «Навчальний електронний інформаційний комплекс «Основи безпеки життєдіяльності». Зареєстровано 18.06.2015 р.
 2. Патент на корисну модель. Термокостюм робітника екструдера для виготовлення паливних брикетів. №135833. Зареєстровано у державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.7.2019 р.
 3. Деклараційний патент на корисну модель. Спосіб внутрішньої реструктуризації даних для безпеки інформаційного ресурсу. №20200267. Зареєстровано у державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) 22.07.2020 р. за №12843/ЗУ/20.

 

2023 р. – науковий керівник наукової роботи, яка посіла 3 призове місце у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт. Автори роботи – здобувачі вищої освіти Кусков О.Д. та Чорнс К.Є.

 

Основні наукові публікації

 1. Малько О.Д., Карманний Є.В. До питання про математичну модель прогнозування виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру // Проблеми надзвичайних ситуацій: Зб. наукових праць. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – Вип. 23. – С. 98-102.
 2. Малько О.Д., Шароватова О.П., Цимбал Б.М., Бахарєва Г.Ю. Модель прогнозування виникнення аварії на потенційнонебезпечному обʼєкті з використанням математичної моделі надійності технічної системи. // Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наукових праць. 2018. Випуск 27. – С. 66-72.
 3. Цимбал Б.М., Артем’єв С.Р., Войтов В.А., Малько О.Д., Антощенков Р.В. Запобігання ризикам промислової роботизації. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 190. «Механізація сільськогосподарського виробництв» 2018. – С.304-310.
 4. Шароватова О.П., Морозов А.І. Малько О.Д., Цимбал Б.М. Про засоби навчання при підготовці майбутніх фахівців з охорони праці. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 63: збірник наукових праць  Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 206-212.
 5. Малько О.Д., Артем’єв С.Р. Цивільний захист як чинник системи забезпечення національної безпеки. Наукове видання НДІ МВС України «Наука і правоохорона» 2(40), 2018. – С. 42-49. 
 6. Малько О.Д., Артем'єв С. Р., Цимбал Б.М., Рибалова О.В. Дворівнева математична модель прогнозування ризику аварії на потенційно-небезпечному об’єкті. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019 №1(59). – С. 98-103.
 7. Б.М. Цимбал., В.А. Войтов, С.Р. Артемʼєв, О.Д. Малько, О.П. Шароватова. Монографія. Підвищення ефективності виконання заходів з охорони праці та екологічної безпеки під час експлуатації шнекових екструдерів Х.: НУЦЗУ, 2018. – 172 с.
 8. Артемʼєв С.Р., Древаль Ю.Д., Малько О. Д. та ін. Монографія. Уніфікація науково-методичного забезпечення питань цивільного захисту здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей. Х.: ФОП Бровін О.В. – 2019. – 244 с.

 

Курси підвищення кваліфікації

 1. Національний університет цивільного захисту України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 085571363/5-19 з 29.1.2018 р. по 14.2.2018 р.
 2. Свідоцтво проходження міжнародного стажування у Республіці Польща (м. Слупськ, Поморська академія), з 7 по 17.6.2019 року.
 3. Диплом про завершення навчання у Національному університеті цивільного захисту України у 2019 році (освітня програма – «Охорона праці»).

 

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75