Горонескуль Маріанна Миколаївна

Викладач кафедри

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 1994 рік, спеціальність «Математика», викладач математики, інформатики і обчислювальної техніки

Профілі у наукових базах даних

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-3550-7640

Google Academy - https://scholar.google.com.ua/citations?user=CTPAfTEAAAAJ&hl=ru

Навчальна робота

Викладає дисципліну "Вища математика".

Наукова робота

Виконавець НДР «Розробка кремній органічних захисних гідрофобних покриттів», номер держреєстрації 0118 U001006 (01.2018 - 12.2020 рр.)

Основні наукові публікації

 1. Андрющенко Л.А., Борисенко В.Г., Горонескуль М.М., Кудін О.М. Інтумесцентні вогнезахисні покриття у сучасному будівництві (Огляд) // Проблеми надзвичайних ситуацій. - 2019. - Вип. 29(1). - С. 121-138.
 2. Горонескуль М.М. Комп’ютерне моделювання як інструмент розв’язання професійно-орієнтованих задач з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності фахівців цивільної безпеки / М.М. Горонескуль, // Наукові записки. – Випуск 12, - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. - Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 108-114.
 3. Садковий В.П., Горонескуль М.М. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері цивільного захисту / В.Садковий, М.Горонескуль // Новий колегіум. – 2016. – № 3. – С. 18-22.
 4. Горонескуль М.М. Соціально-психологічні причини міжособистісної конфліктної поведінки студентів / М.М. Горонескуль, О.І. Язиков // Професійне становлення особистості психолого-педагогічний науковий журнал - № 4 листопад Хмельницький ФОП Цюпак. - 2015. С. 100-106.

Підручники, посібники, монографії

 1. Горонескуль М.М. Основи вищої математики та математична статистика. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для слухачів заочної форми навчання / М.М. Горонескуль. – Харків: НУЦЗУ, 2017. – 52 с.(у електронному вигляді)
 2. Горонескуль М.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вища математика» , спеціальність 101 «Екологія», 1 курс / М.М. Горонескуль─ Х : НУЦЗУ, 2017. – 70 с. (у електронному вигляді)
 3. Горонескуль М.М. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Вища математика», спеціальність 101 «Екологія», 1 курс / М.М. Горонескуль─ Х : НУЦЗУ, 2017. – 87 с. (у електронному вигляді)
 4. Горонескуль М.М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Вища математика», спеціальність 101 «Екологія», 1 курс / М.М. Горонескуль─ Х : НУЦЗУ, 2017. – 24 с.(у електронному вигляді)
 5. Горонескуль М.М. Основи вищої математики та математична статистика. Модуль 1. Основи вищої математики. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / М.М. Горонескуль . ─ Х : НУЦЗУ, 2015 . ─ 125 с.

Підготувала переможця конкурсу студентських робіт

Гаврилова А.В., переможець у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі науки «Педагогічні науки», (диплом ІІІ ступеня), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2016 рік

Участь у конференціях

 1. Горонескуль М.М., Світлична Н.О. Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютерного тестування як сучасного засобу перевірки знань студентів //Contemporary issues of sustainable development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; PP.245-254; ISBN 978 – 83 – 946765 – 7 – 5
 2. Андрющенко Л.А., Горонескуль М.М., Кудин О.М. Люмінесцентне покриття для пожежних рукавів // Надзвичайні ситуації: безпека та захист : матеріали IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 року. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. – С.134-135
 3. Goroneskul M.N., Andryushchenko L.A., Borisenko V.G., Kudin A.M. Modern Trendin Development of Fire Protective Polymer Composition Based on Silicon Organic Materials / «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НУЦЗУ, 2019. - С.23 -24
 4. Goroneskul M.N., Andryushchenko L.A., Kudin A.M., Shpilinskaya A.L. Hydrophobic phosphorescent coating for firehoses // «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НУЦЗУ, 2019. – С. 175-177.
 5. Горонескуль М.М., Андрющенко Л.А., Кудин О.М. Супергідрофобна композиція для пожежних рукавів / М.М. Горонескуль, Л.А. Андрющенко, О.М. Кудин // Надзвичайні ситуації: безпека та захист: матеріали VІІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 25-26 жовтня 2018 року. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. – С.77-79.
 6. Kudin A.M., Goroneskul M.N., Andryushchenko L.A. Nanocomposite coatings for protective fire fighter uniforms with improved performance characteristics / A.M. Kudin, M.N. Goroneskul, L.A. Andryushchenko / // Хімія, фізика і технологія поверхні: матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (23-24 травня 2018, Київ) / Конференція проводиться в рамках заходів, присвячених 100-річчю Національної академії наук України. – Київ: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, 2018. – С. 57.
 7. Горонескуль М.М. Застосування комп’ютерного моделювання у навчанні загально-наукових та спеціальних дисциплін майбутніх фахівців цивільної безпеки / М.М. Горонескуль // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях». ((Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) / [авт. кол.: Благодаренко Л.Ю., Кюрчев. - Мелітополь : ТОВ «КолорПринт». – С.35-37.
 8. Горонескуль М.М. Комп’ютерне моделювання як ефективний апарат впровадження професійно-орієнтованих задач у навчання майбутніх фахівців цивільної безпеки / М.М. Горонескуль // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіти: збірник матеріалів V-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький. 10-13 жовтня 2017 р./ За аг.ред. М.І. Садового. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 32-33
 9. Горонескуль М.М. Принципы обучения будущих специалистов гражданской безопасности математическим дисциплінам средствами компьютерного моделирования // Материалы VIІІ Междунар. науч.-практ. интернет-конф. «Инновационные технологии обучения физико-математическим профессионально-техническим дисциплинам» 22–25 марта 2016 г, Мозырь, Беларусь) / УО МГПУ им. И.П. Шамякина; редкол.: И.Н. Ковальчук (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2016. – С. 14-15. ISBN 978-985-477-580-7.
 10. Горонескуль М.М. Компетентнісний підхід до навчання комп’ютерного моделювання майбутніх фахівців з цивільної безпеки / М.М. Горонескуль // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України» (17 березня 2016 р.)./ За заг. ред. Е.В. Лузік, О.М. Акмалдінової. – К.: НАУ, 2016. – С. 43-44.
 11. Горонескуль М.М. Принципы обучения будущих специалистов гражданской безопасности математическим дисциплинам средствами компьютерного моделирования // Материалы VIІІ Междунар. науч.-практ. интернет-конф. «Инновационные технологии обучения физико-математическим профессионально-техническим дисциплинам» 22–25 марта 2016, г. Мозырь, Беларусь) / УО МГПУ им. И.П. Шамякина; редкол.: И.Н. Ковальчук (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2016. – С. 14-15.
 12. Горонескуль М.М. Формування інформаційно-математичної компетентності майбутніх фахівців з екологічної безпеки засобами комп’ютерного моделювання / М.М. Горонескуль // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика». (24-25 листопада 2016) – Харків. НУЦЗУ, 2016. – С.144-146.

Підвищення кваліфікації

 Вища технічна школа м. Катовіце, Польща. Сертифікат про стажування в обсязі 180 годин за програмою «Інноваційні технології в освіті», 22.02.2019 - 25.05.2019 р.

Винагороди, сертифікати

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75