Кривцова Валентина Іванівна

Професор кафедри. Доктор технічних наук, професор

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Харківський авіаційний інститут, 1976 рік, спеціальність «Двигуни літальних  апаратів», інженер-механік

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.07.05 - двигуни літальних  апаратів, 1986 рік

Доктор технічних  наук за спеціальністю 05.07.05  - двигуни та енергоустановки літальних  апаратів, 2002 рік

Старший науковий співробітник за спеціальністю «Перетворення відновлюючих і нетрадиційних видів енергії», 1991 рік

Професор кафедри фундаментальних дисциплін Академії пожежної безпеки України, 2003 р.

Профілі у наукових базах даних

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-8254-5594

SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506963684

Google Academy - https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y_2NUGIAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Навчальна робота

 Викладає дисципліну "Фізика"

Наукова робота

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.062.02, спеціальність 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»,  Національний аерокосмічний університет  ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Керівник НДР «Пожежовибухонебезпека використання гідридних систем зберігання водню різного типу», номер держреєстрації  0116 U002004 (01.2016 - 12.2018 рр.)

Науковий керівник здобувача Корнієнко Р.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Оцінка пожежовибухонебезпеки систем зберігання та подачі водню на основі гідрореагуючих сполук та розробка рекомендацій щодо її зниження» за спеціальністю 21.06.02 (2004 рік)

Науковий керівник здобувача Ключка Ю.П. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  «Оцінка пожежовибухонебезпеки систем зберігання та подачі водню на основі оборотних гідридів інтерметалідів та розробка рекомендацій щодо її зниження» за спеціальністю 21.06.02 (2006 рік)

Науковий консультант дисертанта Ключка Ю.П. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Розвиток наукових основ забезпечення пожежовибухобезпеки систем зберігання водню на автотранспортних засобах» за спеціальністю 21.06.02 (2012 рік)

Основні наукові публікації

 1. Yu. Abramov, V. Borisenko, V. Krivtsova. Design of control algorithm over technical condition of hydrogen generators based on hydro-reactive compositions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Східноєвропейський журнал передових технологій) № 5/8 (89) 2017. – Харків: Технологічний центр, 2017. – C. 16-25.
 2. Yu. Abramov, O. Basmanov, V. Krivtsova, A. Mikhayluk. The Synthesis of Control Algorithm over a Technical Condition of the Hydrogen Generators Based on hydro-reactive compositions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Східноєвропейський журнал передових технологій), № 3/2 (93) 2018. – Харків: Технологічний центр, 2018. – C. 54-60.
 3. Yu. O. Abramov, O. Ye. Basmanov, V. I. Krivtsova, J. Salamov. Modeling of Spilling and Extinguishing of Burning fuel on Horizontal Surface. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362; 2019, №4, рр. 86-90.
 4. Abramov Yu. Determining the source data to form a control algorithm for hydrogen generators / Yu. Abramov, A. Basmanov, V. Krivtsova, A. Mikhayluk, O. Mikhayluk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Industry Control Systems, 2019, № 5/9 (101), pp. 58-64; DOI: 10.15587/ 1729-4061. 2019. 181417.
 5. Yuriy Abramov, Oleksii Basmanov, Valentina Krivtsova, Andrii Khyzhnyak. Estimating the influence of the wind exposure on the motion of an Extinguishing Substance / EUREKA: Physics and Engsneering, 2020, № 5, pp. 51-59; DOI: 10.21303/2461-4262.2020.001400
 6. Кривцова В.И.Оценка возможности предотвращения развития чрезвычайной ситуации аварийно-спасательными подразделениями/ В.И.Кривцова, Ю.П.Ключка, А.И.Тарариев// Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – Вип. 22.- С.78-83.
 7. Абрамов Ю.А. Мониторинг технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водорода / Ю.А. Абрамов, В.И. Кривцова// Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – Вип. 24.- С.3-8.
 8. Абрамов Ю.А. Комплекный датчик первичной информации системы мониторинга чрезвычайных ситуацій /Ю.А.Абрамов, В.И.Кривцова, Я.Ю.Кальченко// Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – Вип. 23.- С.61-66.
 9. Абрамов Ю.А. О выборе параметров газогенератора СХП водорода на основе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Ю.А.Абрамов, В.Г.Борисенко, В.И.Кривцова // Проблемы пожарной безопасности.- Х: НУГЗУ, 2016.- Вып. 39.- С.9-14.
 10. Абрамов Ю.А. Алгоритм контроля технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водовода / Абрамов Ю.А., Борисенко В.Г., Кривцова В.И.// Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2017. – Вип. 25.- С.3-7.
 11. Абрамов Ю.А. К определению технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водовода / Абрамов Ю.А., Кривцова В.И.// Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2017. – Вип. 26.- С.3-10.
 12. Абрамов Ю.А. Предупреждение чрезвычайной ситуации в системе хранения и подачи водовода / Абрамов Ю.А., Кривцова В.И.// Тези доповіді. – 20 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку»// Київ: 9-10 жовтня 2018 р.
 13. Хижняк А.А., Абрамов Ю.А., Кривцова В.И. Модель струи огнетушащего вещества при тушении пожаров //Проблемы пожарной безопасности.– Х.: НУЦЗУ, 2018.– Вип. 44.– С. 164-169.
 14. Абрамов Ю.О., Кривцова В.І. Технічне забезпечення пожежної профілактики систем зберігання та подачі водню // Проблемы пожарной безопасности.– Х.: НУЦЗУ, 2019.– Вип. 45.– С. 3-7.
 15. Абрамов Ю.А. Контроль технічного стану систем зберігання та подачі водню як етап забезпечення їх пожежовибухонебезпеки. Абрамов Ю.А., Борисенко В.Г., Кривцова В.И. //Тези доповіді. – Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика»//Харків: НУЦЗУ, 21-22 листопада 2019 р.
 16. Абрамов Ю.А. Контроль технічного стану генераторів водню як профілактика їх пожежної безпеки. Абрамов Ю.А., Борисенко В.Г., Кривцова В.И. // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – Вип. 46.- С.3-6.
 17. МихайлюкА.А., Кривцова В.И., Абрамов Ю.А. Алгоритм контроля технического состояния газогенератора как составляющая профилактики его пожарной безопасности // Проблемы пожарной безопасности.– Х.: НУЦЗУ, 2020.– Вип. 47.– С. 99-104.

Підручники, посібники, монографії

 1. Модели и характеристики генераторов водорода на основе гидрореагирующих составов / Ю.А. Абрамов, В.Г. Борисенко, В.И. Кривцова. – Харьков: НУГЗУ, 2018. – 72 с.
 2. Газогенератори систем зберігання та подачі водню на основі гідро реагуючих складів: моделі, характеристики, методи контролю / Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Михайлюк А.О. – Харків: НУЦЗУ, 2020. – 87 с.
 3. Физика. Разделы: Магнитное поле, Электромагнетизм. Колебания, волны и волновые явления. Элементы квантовой механіки.Физика атома и атомного ядра. Элементы физики твердого тела: справочник / Составители: В.Г.Борисенко, Ю.Ф.Деркач, В.И.Кривцова, К.Р.Умеренкова. -Х.: НУГЗУ, 2015.- 120с.
 4. Фізика: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів при вивченні  дисципліни /  Укладачі: В.Г. Борисенко, Ю.Ф. Деркач,  В.І. Кривцова, К.Р. Умеренкова − Х.:НУЦЗУ, 2015.- 63с.
 5. Фізика. Розділи: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Постійний електричний струм: довідник. / Укладачі: В. Г. Борисенко, Ю.Ф. Деркач, В.І. Кривцова, К.Р. Умеренкова. -Х.: НУГЗУ, 2018. -106 с.
 6. Фізика. Розділи: Магнітне поле. Електромагнетизм. Коливання, хвилі і хвильові явища. Елементи квантової механіки. Фізика атома і атомного ядра. Елементи фізики твердого тіла: довідник./ Укладачі: В. Г. Борисенко, Ю.Ф. Деркач, В.І. Кривцова, К.Р. Умеренкова. Х.: НУЦЗУ, 2018. 137 с.

Патенти

 1. Патент України № 109686 Спосіб визначення динамічних характеристик газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №16 від 25.08.2016, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 2. Патент № 114600 Спосіб гасіння пожежі мобільним пожежним роботом. Бюл. № 5 від 10.03.2017, автори Абрамов Ю.О.,Кривцова В.І., Собина В.О.
 3. Патент України №114098 Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. № 4 від 27.02.2017, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 4. Патент України № 115770 Мобільний пожежний робот. Бюл. №8 від 25.04.2017, автори Абрамов Ю.О.,Кривцова В.І., Собина В.О.
 5. Патент України № 115508 Спосіб реєстрації пожежі. Бюл. №8 від 25.04.2017, автори Абрамов Ю.О.,Кривцова В.І., Собина В.О.
 6. Патент України № 117854. Спосіб визначення динамічного параметра газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. № 13 від 10.07.2017, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 7. Патент України №118441. Спосіб визначення динамічних характеристик газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №15 від 10.08.2017, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 8. Патент України № 119107. Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №17 від 10.09.2017, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 9. Патент України № 119845. Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №19 від 10.10.2017, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 10. Патент України № 123603. Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №4 від 26.02.2018, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 11. Патент України № 123907. Пристрій для підйому затонулих об’єктів. Бюл. №5 від 12.03.2018, автори Абрамов Ю.О., Іщенко І.В., Кривцова В.І., Фуніков А.С.
 12. Патент України № 124952. Спосіб гасіння пожежі мобільним пожежним роботом. Бюл. №8 від 25.04.2018, автори Абрамов Ю.О., Собина В.О., Кривцова В.І., Тищенко Є.О.
 13. Патент України № 125947. Спосіб визначення динамічних характеристик газогенераторів системи зберігання та подачі водню. Бюл. №10 від 25.05.2018, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І
 14. Патент України № 126350. Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. № 11 від 11.06.2018, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Михайлюк А.О.
 15. Патент України № 127618. Спосіб гасіння пожежі мобільним пожежним роботом. Бюл. №15 від 10.08.2018, автори Абрамов Ю.О., Собина В.О., Кривцова В.І., Тищенко Е.О., Руденко С.Ю.
 16. Патент України № 128070. Система зберігання та подачі водню. Бюл. № 16 від 27.08.2018, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Михайлюк А.О.
 17. Патент України № 128975. Спосіб контролю газогенераторів системи зберігання та подачі водню. Бюл. №19 від 10.10.2018, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І.
 18. Патент України № 130452. Система зберігання та подачі водню. Бюл. № 23 від 10.12.2018, автори Абрамов Ю.О., Іщенко І.В., Кривцова В.І., Фуніков А.С.
 19. Патент України № 130456. Система зберігання та подачі водню. Бюл. № 23 від 10.12.2018, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Михайлюк А.О.
 20. Патент України № 131810; Система зберігання та подачі водню. Бюл. № 2 від 25.01.2019, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І.
 21. Патент України № 132894. Спосіб визначення динамічних характеристик газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №5 від 11.03.2019, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І.
 22. Патент України № 132908. Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. № 5 від 11.03.2019, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Ключка Ю.П.
 23. Патент України № 133184. Спосіб гасіння пожежі мобільним пожежним роботом. Бюл. № 6 від 25.03.2019, автори Абрамов Ю.О., Басманов О.Є., Собина В.О., Кривцова В.І., Тищенко Є.О.
 24. Патент України № 133256. Спосіб гасіння пожежі мобільним пожежним роботом. Бюл. № 6 від 25.03.2019, автори Абрамов Ю.О., Собина В.О., Кривцова В.І., Тищенко Є.О., Соколов Д.Л.
 25. Патент України № 135901.Система зберігання та подачі водню. Бюл. № 14 від 25.07.2019, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Михайлюк А.О.
 26. Патент України № 137048. Спосіб визначення динамічної характеристики газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. № 18 від 25.09.2019, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І.
 27. Патент України № 137080. Спосіб визначення постійної часу газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. № 18 від 25.09.2019, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Михайлюк А.О.
 28. Патент України № 139989. Спосіб гасіння пожежі мобільним пожежним роботом. Бюл. № 3 від 10.02.2020, автори Абрамов Ю.О., Собина В.О., Кривцова В.І., Мельниченко А.С.
 29. Патент України № 140143. Спосіб генерування водню. Бюл. №3 від 10.02.2020, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І., Михайлюк А.О.
 30. Патент України № 140916. Способ прогнозу вибухонебезпеки метаноповітряної суміші у шахті. Бюл. № 5 від 10.03.2020, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Музика Б.В., Фуніков А.С.
 31. Патент України № 141820. Система зберігання та подачі водню. Бюл. № 8 від 27.04.2020, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І.
 32. Патент України № 143086. Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. № 13 від 10.07.2020, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Михайлюк А.О.
 33. Патент України № 143087. Спосіб контролю газогенераторів системи зберігання та подачі водню. Бюл. № 13 від 10.07.2020, автори Абрамов Ю.О., Кривцова В.І.
 34. Патент України № 144416. Спосіб гасіння пожежі мобільним пожежним роботом. Бюл. № 18 від 25.09.2020, автори Абрамов Ю.О., Собина В.О., Кривцова В.І., Хмиров І.М., Клочко А.М.

Підвищення кваліфікації

 Національний університет цивільного захисту України, свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 085571363/000099–19 від 08.02.2019 р.

Винагороди, сертифікати

 

 Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за комплекс підручників «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження» у семи книгах,  Диплом лауреата № 6673, 2011 рік

 

Переможець Обласного конкурсу «Вища школа – кращі імена» в номінації «Кращій викладач фундаментальних дисциплін», 2012 рік

 Переможець Обласного конкурсу «Вища школа – кращі імена» в номінації «Кращій викладач фундаментальних дисциплін», 2019 рік

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75