Тесленко Олексій Олексійович

Старший викладач кафедри. Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Харківський державний університет, 1982 рік, інженер-фізик

Кандидат фізико-математичних наук, за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла, 1992 рік

Доцент кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій, 2011 рік

Профілі у наукових базах даних

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-4483-8588

SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215214280

Google Academy - https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=vgoIj3QAAAAJ

Навчальна робота

Викладає дисципліну "Вища математика".

Наукова робота

Керівник НДР «Розрахункові алгоритми індивідуального ризику обумовленого об’єктами підвищеної безпеки», номер держреєстрації 0117U002006 (01.2017 - 12.2021 рр.)

Основні наукові публікації

 1. Teslenko A. Construction of an algorithm for building regions of questionable decisions for devices containing gases in a linear multidimensional space of hazardous factors / A. Teslenko, A. Chernukha, O. Bezuglov, O. Bogatov, E. Kunitsa, V. Kalyna, A. Katunin, V. Kobzin, S. Minka // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 5/10 (101) 2019.- pp. 42-49. doi:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.181668 (Scopus)

Публікації у фахових виданнях

 1. Тесленко А.А. Влияние значений средних температур воздуха на оценку пожаровзрывоопасности резервуаров технического этилового спирта/ А.А. Тесленко, А.Н. Роянов // Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов НУЦЗУ. Вып. 38. – Харьков: НУГЗУ, 2015.- С.177-180.
 2. Олійник В. В. Дослідження впливу параметрів примусової вентиляції на пожежовибухонебезпеку резервуарів під час їх виведення на ремонтні та регламентні роботи / В.В.Олійник, О.М.Роянов, О.О. Тесленко // Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов НУЦЗУ. Вып. 40. – Харьков: НУГЗУ, 2016.- С. 148-152.
 3. Калашников А.А. Горючие газы, пары горючих жидкостей в химической технологии и безопасность людей / А.А. Калашников, А.А. Тесленко // Вестник НТУ «ХПИ». – 2016. – № 35(1207). – С. 102 – 106.
 4. Тесленко А.А. Оценка влияния климатических условий на критерии пожарной опасности наружных установок. / А.А. Тесленко // Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов НУЦЗУ. Вып. 42. – Харьков: НУГЗУ, 2017.- С. 143-148.
 5. Чернуха А.А. Дослідження вогнезахисної ефективності просочувального засобу ДСА для деревини липи. / А.А. Чернуха, О.Є. Безуглов, О.О. Тесленко, І.Ю. Вачков, О.М. Фільчук // Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов НУЦЗУ. Вып. 45. – Харьков: НУГЗУ, 2019.- С. 173-178.
 6. Тесленко А.А. Техногенная опасность производственных объектов с горючими газами. // «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НУЦЗУ, 2019 – С. 82-84.

Підручники, посібники, монографії

 1. Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки: монографія, Навчальний посібник. / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, І.Я. Кріса, П.А. Білим, О.О. Тесленко – Х.: УЦЗУ, 2010. Гриф МОН України від 05.10.2010 №1/11-3738. – 343 с.
 2. Промислова безпека. Курс лекцій / О.О. Тесленко - Х: НУЦЗУ, 2018 . ─ 175 с.

Участь у конференціях

 1. Тесленко А.А. Изменение индивидуального риска, обусловленное недостоверностью результатов расчета характеристик предохранительного клапана / А.А. Тесленко // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». - Кокшетау, 13-14 октября 2016 г. – С. 176–179.
 2. Калашников А.А. Оценка взрывоопасности наружных установок разных стран / А.А. Калашников, А.А. Тесленко // Збірник наукових статей та матеріалів НТУ «ХПІ» VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції та 115 Міжнародної конференції ЄАБ «Безпека людини у сучасних умовах» (м. Харків, 8-9 груд. 2016р.). – 2016. – С. 31 – 32.
 3. Стефанов В.С. Математична модель вибухонебезпечних приміщень з природним газом. / В.С. Стефанов, О.О. Тесленко // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів: [в 2 ч.]. Ч. 1. – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – 358 с. - С. 244-245.
 4. Тесленко А.А. Пожарная опасность и географическое месторасположение наружной установки. / А.А. Тесленко // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції НУЦЗУ «Пожежна безпека: проблеми та перспективи», - Х, 2018,- С. 206-208.
 5. Тесленко А.А. Техногенная опасность с точки зрения теории множеств. / А.А. Тесленко // United Journal, Tallinn, 2018, №19, С. 37-42.

Патенти

Патент на корисну модель №136700 «Спосіб виявлення та визначення напрямку загорянь». Бюлетень від 27.08.2019, автори Кулаков О.В., Катунін А.М., Роянов Р.О., Вербицький М.С., Булай А.М., Кожушко Я.М., Садовий К.В., Тесленко О.О.

Підвищення кваліфікації

Національний університет цивільного захисту України, свідоцтво про підвищення кваліфікації АБ 085571363/000029-21 від 05.03.2021 р.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75