Наукометрична база публікацій

 1. Dreval Yu., Zaika S., Sharovatova O., Bryhada O., Tsymbal B. Fundamental principles of activity of international labour organization in occupational safety and hygiene. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. 6. pp. 119-125 (Scopus). http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12023.
 2. Цимбал Б.М. Аналіз факторів небезпек та оцінка ризиків пожежовибухо-небезпечного виробництва твердого біопалива з рослинної біомаси / Б.М. Цимбал, С.Р. Артемєв, О.П. Шароватова, А.Р. Баштова, С.В. Розумний // Збірка наукових праць "Проблеми надзвичайних ситуацій". – Харків: НУЦЗУ, 2017. – №26. – С. 185–195. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle
 3. Цимбал Б.М. Модель прогнозування виникнення аварії на потенційно-небезпечному об'єкті з використанням математичної моделі надійності технічної системи / Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, Г.Ю. Бахарєва // Збірка наукових праць "Проблеми надзвичайних ситуацій". – Харків: НУЦЗУ, 2018. – №27. – С. 66–72. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/
 4. Цимбал Б.М. Про засоби навчання у підготовці майбутніх фахівців з охорони праці / О.П. Шароватова, А.І. Морозов, О.Д. Малько, Б.М. Цимбал // Науковий часопис Національного національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 63 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 200–204. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123
 5. Цимбал Б.М. Запровадження сучасних технологій навчання в процес викладання безпекознавчих дисциплін / Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, О.П. Шароватова. Сучасні педагогічні технології в освіті : зб. наук.-метод. праць / за ред. Р.П. Мигущенка, Ю.І. Панфілова. – Харків : НТУ  «ХПІ», 2018. – С 69–73,. – Укр. та рос. мовам. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/1234
 6. Цимбал Б.М. Підвищення рівня охорони праці, комфортності та мікроклімату в будівлях та спорудах / Підвищення рівня охорони праці, комфортності та мікроклімату в будівлях та спорудах / Б.М. Цимбал, О.В. Нанка, В.А. Войтов, С.Р. Артем'єв // Проблеми охорони праці в Україні: Збірник наукових праць. – К. : ДУ «ННДІПБОП», – 2018. – Вип. 34. – С. 67–84. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7890.
 7. Цимбал Б.М. Дворівнева математична модель прогнозування ризику аварії на потенційно-небезпечному об’єкті / О.Д. Малько, С.Р. Артем'єв, О.В. Рибалова, Цимбал Б.М. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 98–103. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10069.
 8. Цимбал Б.М. Підвищення рівня охорони праці та удосконалення методики міжнародної організації праці для оцінки професійних ризиків / Б.М. Цимбал, Д.О. Шаповалов, М.С. Шаповалов, Ю.Д. Древаль, А.С. Петрищев // Social development & Security, Vol. 10, №. 2, – 2020. P. 46-63. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10756.
 9. Древаль Ю.Д. Аксіологічно-нормативні засади державного управління охороною праці / Ю. Д. Древаль // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. - 2017. - Вип. 1. - С. 9-16. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5738
 10. Древаль Ю.Д. Глобалізація як фактор розвитку програмних засад міжнародної організації праці / Ю.Д. Древаль, А.В. Василик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. – 2017. – № 1 (13). – С. 197–204. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5752
 11. Древаль Ю.Д., Сичікова Я.О. Профілактичні заходи у сфері охорони праці закладів освіти: міжнародно-правовий аспект. Наук. зап. Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ, 2017. Вип.1. С. 27–32. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6685
 12. Древаль Ю.Д., Лінецький Л.М. Особливості створення та початку діяльності Міжнародної організації праці (до століття проведення першої сесії Міжнародної конференції праці). Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. Харків, 2017. № 4. (59). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7953
 13. Древаль Ю.Д. Фундаментальні засади діяльності Міжнародної організації праці в умовах глобалізації. Наук. зап. Інституту законодавства Верховної Ради України. Київ, 2017. № 6. С. 51-56. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6758
 14. Древаль Ю.Д., Шустов О.О., Карпець К.М. Про особливості застосування базових понять і категорій у сфері охорони праці (на прикладі гірничої галузі). Збірник наукових праць Національного гірничого університету. Дніпро, 2018. № 53. С. 270-277. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8164
 15. Древаль Ю.Д. Безпека як складний соціальний і управлінський феномен. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. праць. Серія "Державне управління". Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2018. Вип. 1 (8). С. 31-37. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7955
 16. Древаль Ю.Д. Проблематика понятійно-категоріального апарату у сфері охорони праці. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право". Харків, 2018. Вип. 28. С. 15-20. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7951
 17. Древаль Ю.Д., Лінецький Л.М. Паризька мирна конференція і створення Міжнародної організації праці. Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія: «Історія та географія». 2018. Вип. 55. С. 100-106. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10152
 18. Dreval Yu.D, Sychenko V.V., Sharovatova O.P., Vilkhova T.V. Methodological aspects of regulatory support of labor protection. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2019. № 1. P. 104-109. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12638
 19. Древаль Ю.Д. Проблематика формування правового механізму у сферах соціальної та особистісної безпеки. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Серія «Державне управління». 2019. Вип. 1 (10). С. 18-24. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10118
 20. Древаль Ю.Д. Участь Міжнародної організації праці у формуванні та вдосконаленні програми гідної праці. Наук. зап. Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 3. С. 74-80. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10119
 21. Древаль Ю.Д., Шароватова О.П. Мотиваційний аспект формування державної політики у сфері соціально-трудових відносин та безпеки праці. Вісник НУЦЗУ: зб. наук. пр. (Серія "Державне управління"). 2019. № 2 (11). С. 280-287. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12637
 22. Древаль Ю.Д., Заїка С.О. Напрями соціального захисту сільськогосподарських працівників в документах міжнародної організації праці. Актуальні проблеми інноваційної економіки: Всеукр. наук. журн. 2019. № 1. С. 5-10. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10116
 23. Древаль Ю.Д. Управлінська (організаційна) культура і безпека виробництва. Вісник НУЦЗУ: зб. наук. пр. Серія «Державне управління». 2020. Вип. 1 (12). С. 38-44. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11744
 24. Древаль Ю.Д., Шароватова О.П. Сутність та особливості сучасного стану державного управління охороною праці. Вісник НУЦЗУ: зб. наук. пр. Серія «Державне управління». 2020. Вип. 2 (13). С. 473-483. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11745
 25. Dreval, Yuriy, Sharovatova, Olena, Tsymbal, Bohdan, Artemiev, Sergey. Safety culture as a factorof national and governmental relations. Conference Materials Safety culture as a factorof national and governmental relations. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020. Article16 URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11806
 26. Yu.D. Dreval, S.O. Zaika, O.P. Sharovatova, O.V. Bryhada, B.M. Tsymbal. Fundamental principles of activity of international labour organization in occupational safety and hygiene. NAUKOVYI VISNYK Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. № 6 (180). Р. 89-95. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12023
 27. Yarotskiy V.L., Dreval Yu.D., Zaika S.O. System signs of statutory regulation of occupational health and safety in the republic of Poland. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. 28(3), 238-247. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13604 (Scopus)
 28. Dreval Yu., Zaika S., Sharovatova O., Bryhada O., Tsymbal В. Fundamental principles of activity of international labour organization in occupational safety and hygiene. Naukovyi Visnyk NHU. 2020. № 6. P. 89-95. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12023 (Scopus)
 29. Cheberyachko S., Knysh I., Pustovoi D., Sharovatova O. Research of Operational Properties of Household Fabrics for Production of Protective Masks. Materials Science Forum. Vol. 1038. P. 221-232.  http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13723 (Scopus)
 30. Skob Y., Ugryumov M., Dreval Y., Artemev S. Numerical evaluation of safety wall bending strength during hydrogen explosion. Materials Science Forum. Vol. 1038. P. 430–436. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13558 (Scopus)
 31. Loboichenko V., Zakomorna K., Ilinskyi O., Leonova N., Malko A., Shevchenko R. Investigation of the Content of Heavy Metals in Water Sources of Kharkiv City, Ukraine. Current Applied Science and Technology. Vol. 22. № 2. P. 1-14. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13641 (Scopus)
 32. Древаль Ю.Д., Шароватова О.П., Жигло А.А. Сутність та особливості проведення наукових досліджень у сфері охорони праці. Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник Серія: технічні науки та архітектура. 2021. Т.1. Вип. 161. С.301-306. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12805 (фахове видання)
 33. Древаль Ю.Д. Участь Міжнародної організації праці в опрацюванні різнобічних аспектів державної соціальної політики. Вісник НУЦЗУ: зб. наук. пр. Серія «Державне управління». 2021. Вип. 1(14). С. 178-184. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13633 (фахове видання)
 34. Древаль Ю.Д., Бульба В.Г., Лінецький Л.М. Становлення інституту фабричних інспекторів: XIX – поч. ХХ ст. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. 2021. Вип. 1 (72). 204 с. С. 8-14. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13634 (фахове видання)
 35. Михайлова Є.О., Протасенко О.Ф., Мороз М.О., Резніченко Г.М. Аналіз стану безпеки людини, довкілля та умов праці під час поводження з добривами, Комунальне господарство міст. 2021. Т. 4. Вип.164. С. 203-214. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13710 (фахове видання)
 36. Шароватова О.П., Цимбал Б.М. Діалоги роботодавців з університетами. Охорона праці. Науково-виробничий журнал. 2021. № 5 (323). С. 16-17. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13724
 37. Бородіна Н., Чеберячко С., Шароватова О., Яворська О. Смартнавчання в охороні праці. Охорона праці. Науково-виробничий журнал. 2021. № 7 (325). С. 18-21. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13725
 38. Древаль Ю.Д. Принципи як методологічна основа формування та реалізації державної політики у сфері охорони праці // Вісн. ХНУВС. 2022. № 2. С. 151- 158. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15570 (фахове видання).
 39. Древаль Ю.Д. Управлінські відносини і міжнародні трудові стандарти // Вісник НУЦЗУ: зб. наук. пр. Серія «Державне управління». 2022. Вип. 1. С. 76-82. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15632 (фахове видання).
 40. Древаль Ю., Шароватова О., Жигло А., Бригада О. Основні проблеми та напрями сучасних досліджень у сфері професійної діяльності (на прикладі охорони праці) // Комунальне господарство міст. 2022. № 1(168). С. 95-99. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14974 (фахове видання).
 41. Цимбал Б.М., Крюков О.І. (2021). Аналіз генези стратегічності публічного управління безпекою особистості в контексті забезпечення сталого розвитку України. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія "Державне управління". 2021. № 2 (15). С. 420-427 http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14917 (фахове видання).
 42. Цимбал, Б. М. (2022). Людський фактор в системі публічного управління безпекою людини: теоретико-концептуальний аспект. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2022. № 1(19), С. 73-79. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14916 (фахове видання).
 43. 4 Цимбал Б.М.. Соціальні механізми в системі управління безпекою особистості. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. № 2, С. 60-63. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15494 (фахове видання).
 44. 4 Цимбал Б.М. Парадигма соціальної безпеки особистості у системі публічного управління охороною праці в Україні. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування. 2022. № 1(75), С. 68-71. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14999 (фахове видання).
 45. Tsymbal B. The concept of personal security in the context of the transformation of legal relations in society. Public administration and state security aspects. 2022. № 2/1, Р. 158-165. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15495.
 46. 46. Petryshchev A., Tsymbal B., Andrieieva L., Sharovatova O. Improving Occupational Safety and Health in the Processing of Metallurgical Waste and Features of their Microstructure Transformation. Journal Materials and Technologies Forum «Problems of Emergency Situations». – Kharkiv: Trans Tech Publications Ltd, 2022. – Volume 925. – P. 187-196. (Scopus). http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15917.
 47. Цимбал Б.М. Забезпечення безпеки особистості на сучасному етапі трансформації суспільства. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія "Державне управління". 2021. № 1 (14). С. 396-403 http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15642 (фахове видання).
 48. Цимбал Б.М. Основні форми забезпечення безпеки особистості на стадії соціальної трансформації та реформування. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 17. С. 113-117. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15918 (фахове видання).
 49. Цимбал Б.М. Механізм публічного управління безпекою особистості: якісно-новий вимір у системі цифрових технологій та інновацій. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. № 30. С. 91-94. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15921 (фахове видання).
 50. Цимбал Б.М. Механізми публічного управління безпекою особистості в контексті державно-правової політики України. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2022. № 5. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15922 (фахове видання).

 

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75